Kvalitetssäkra årsredovisningen

Med revision kvalitetssäkrar du den information ditt företag lämnar i sin årsredovisning.

Den första november 2010 slopades revisionsplikten för de minsta aktiebolagen. Det innebär att aktieägarna har ett val (om företagets räkenskaper understiger gränsvärdena för att inte ha lagstadgad revision) att välja en revisor eller ej. Om aktieägarna väljer att ha en revisor kommer revisorn att göra en revision på företagets räkenskaper.

Revision innebär att en oberoende revisor granskar, bedömer och uttalar sig om ditt företags årsredovisning, redovisning och förvaltning.

Revisonens syfte är att öka tilltron till redovisningen och minska behovet för läsaren av den ekonomiska informationen att göra egna undersökningar om redovisningen är korrekt. Det innebär att en revisor är länken mellan bolaget och bolagets intressenter. Revisionen är en vedertagen kvalitetsstämpel gentemot tredje part. Revisionen är även en trygghet för styrelsen, då det är styrelsen som ansvarar för bolagets förvaltning.

Kontakta oss!