GDPR

Integritetspolicy2019-09-07T10:13:32+02:00
Varför har vi en integritetspolicy?

GefleRevisorerna AB, nedan GefleRevisorerna värnar om din personliga integritet. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur vi behandlar dina personuppgifter samt vår användning av så kallade cookies.

Denna policy gäller för alla personuppgifter som samlas in i samband med att du:

  • Lämnar dina kontaktuppgifter och andra personuppgifter via personlig kontakt med oss
  • Fyller i dina kontaktuppgifter digitalt på någon av våra webbplatser
  • Använder någon av våra digitala tjänster t ex vid jobbansökan
  • Besöker våra webbplatser

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?
GefleRevisorerna AB
Org.nr 556800-2124
Timmermannsgatan 1
802 66 Gävle

Personuppgift

Med en personuppgift avses all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Exempel på vad som anses vara personuppgifter är namn, adress, e-post och telefonnummer.

Behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, såsom insamling, registrering och lagring.

Cookies

Den här webbplatsen innehåller cookies – små textfiler som lagras på din dator och som innehåller information. Vi använder informationen i form av statistik för att förbättra vår webbplats och för att din användarupplevelse ska bli så bra som möjligt. Vi använder även cookies i marknadsföringssyfte.

Mer om cookies kan du läsa på Kommunikationsmyndigheten PTS webbplats.
Om du inte samtycker till användningen av cookies kan du inaktivera dessa via din webbläsares säkerhetsinställningar.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgiftsbehandlingen.

Dina rättigheter

GefleRevisorerna målsättning är att all den information som vi behandlar ska vara korrekt. Detta gäller givetvis även de personuppgifter vi samlar in. För den händelse någon uppgift visar sig felaktig sker rättelse utan dröjsmål. Du har givetvis rätt att ta del av de uppgifter som vi registrerat om dig. Dessutom kan du, enligt de lagstadgade villkoren, begära korrigering av felaktiga data, begränsning av data eller radering av dina personuppgifter.

Du har också rätt att invända mot den behandling som grundar sig på en intresseavvägning och du har även rätt att under vissa förutsättningar få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).

Tänk på att ifall vi mottar en begäran om tillgång kan vi komma att fråga om ytterligare uppgifter för att säkerställa en effektiv hantering av din begäran och att informationen lämnas till rätt person. Vi har också rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning, men också från konsumenträttslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig

Om du vill ta del av dessa uppgifter eller har andra frågor rörande vår behandling av personuppgifter ber vi dig kontakta vårt Personuppgiftsansvarig:

Mats Lindblom
Telefon: 026-54 30 82
Mobil: 070-773 46 53
mats@geflerevisorerna.se

Du kan också alltid vända dig till datainspektionen www.datainspektionen.se för information om den nya dataskyddsförordningen.

Behandling av personuppgifter

GefleRevisorernas målsättning är att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi förbinder oss att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschöverenskommelser eller branschpraxis. För att du bättre ska kunna förstå hur vi behandlar information om dig redovisar vi nedan våra grundläggande principer för behandling av personuppgifter.

Insamling av information

GefleRevisorerna erbjuder dig möjlighet att via våra webbplatser beställa produkter eller tjänster, göra förfrågningar eller boka ett personligt möte för rådgivning av begravning, försäkring, sten eller juridik. Via våra webbplatser samlar vi in information om ditt namn, uppgifter hur du kan bli kontaktad och information som även är nödvändig för fakturering.

När du träffar oss i ett fysiskt möte behöver vi följande personuppgifter, för att vi ska kunna fullgöra vårt uppdrag mot dig som kund:

Namn, adress, telefonnummer, e-post samt personnummer.

Ditt personnummer behöver GefleRevisorerna för att genomföra en jävskontroll, för att undvika en intressekonflikt.

När du fyller i en fritextruta i ett formulär på en av våra webbplatser, så använder vi den texten som en information till våra medarbetare inför ditt möte med oss. Vid ett uppdrag sparar vi den informationen tillsammans med övriga uppgifter vi har efterfrågat i vårt affärssystem fram tills att den rättsliga grunden upphör (kundavtal, rättslig förpliktelse, intresseavvägning).

GefleRevisorerna målsättning är att inte registrera känsliga personuppgifter såsom uppgift om etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa och sexualliv.

Från vilka källor hämtar vi dina personuppgifter

Utöver de uppgifter du själv lämnar till oss, eller som vi samlar in från dig utifrån dina köp och hur du använder våra tjänster, kan vi också komma att samla in personuppgifter från någon annan (sk tredje part). De uppgifter vi samlar in från tredje part är följande:

1) Adressuppgifter från offentliga register (SPAR) för att vara säkra på att vi har rätt adressuppgifter till dig.

2) Uppgifter om kreditvärdighet från kreditvärdighetsinstitut, banker eller upplysningsföretag.

Uppgifter kan även inhämtas via någon av våra samarbetspartners, där de på uppdrag av dig som kund, fyller i ett formulär med en önskan att bli kontaktad av oss.

Ändamål med behandlingar av personuppgifter

När du registrerar dig för att bli kontaktad av oss, registreras dina lämnade uppgifter i våra affärssystem och om rådgivningen övergår till ett uppdrag sparar vi dina uppgifter så länge avtalsförhållandet löper med laglig grund såsom bokföringslagen, samtycke och intresseavvägning. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås.

När du söker lediga tjänster, skickar en intresseförfrågan om anställning hos oss, deltar i en undersökning, lämnar uppgifter för ”benchmarking” eller vill bli kontaktad av oss så använder vi endast dina personuppgifter för det ändamål till vilka du lämnat dem.

Data som samlas in automatiskt när du besöker någon av våra webbplatser
Vi använder oss av så kallade Cookies för att analysera trafiken på våra webbplatser. Bland annat antal besök, vilka sidor som besökts samt trafikkällor allt i syfte att förbättra användarupplevelsen för besökarna. Denna data är aggregerad och därför anonym.

Vi använder oss också av cookies i vår marknadsföring för att vår annonsering ska bli så relevant som möjligt för våra kunder.

Säkerhet

GefleRevisorerna skyddar dina personuppgifter genom tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder. För att förhindra obehörig åtkomst och för riktigheten hos informationen använder vi oss av kryptering när det gäller känsliga uppgifter, såsom uppgifter om personnummer.

GefleRevisorerna har interna riktlinjer för e-post som reglerar hur vi ska hantera e-post med personuppgifter, samt dokumenterade rutiner som reglerar gallring av e-post. För att kunna fullgöra vårt uppdrag behöver vi även skicka personuppgifter till våra samarbetspartners. Den e-post GefleRevisorerna skickar är krypterad, men mottagaren ansvarar för konfiguration av sitt system och därmed även att aktivera kryptering.

Gallring

GefleRevisorerna bevarar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålet med behandlingen. Genom att vi har gallringsrutiner för respektive behandling säkerställer vi det strukturerade gallringsarbetet. Alla gallringsrutiner finns dokumenterade i vårt registerhanteringssystem.

Användning av informationen

GefleRevisorerna hanterar och använder den information som du har lämnat för att bättre kunna tillfredsställa dina behov och för att kunna ge dig en bättre service. Vi kan också komma att kontakta dig för marknadsundersökningsändamål eller genom olika erbjudanden genom direkt marknadsföring. I det fall du inte längre önskar motta marknadsföring kan du kontakta oss och ange att du inte önskar bli kontaktad i marknadsföringssyfte. Du finner kontaktuppgifter under rubriken ”dataskyddsombud”.

Överföring av personuppgifter

Utlämning av personuppgifter som du lämnar till oss genom att fylla i kontaktformulär, e-post eller via muntlig kontakt med oss kommer endast att överföras till tredje part, i den utsträckning som krävs för att uppfylla avtalet.

GefleRevisorerna utnyttjar inte avsiktligt information från barn eller minderåriga och bedriver ingen marknadsföring riktad mot barn eller minderåriga.

Ändring av integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att ändra vår integritetspolicy. Du kan se statusen genom versionshantering och datumangivelse för denna integritetspolicy i slutet av detta dokument.

Länk till andra webbplatser

Vänligen notera att länkar som kan finnas på denna webbplats till andra externa webbplatser kan medföra att du besöker andra webbplatser som innehåller andra regler för integritetsskydd än vad som anges häri.

Version 1.2 2018

Giltig från och med 2018-05-16

GefleRevisorerna AB

Kontakta oss!